Algemene Voorwaarden

Et cetera…

Download: Algemene Voorwaarden van Sizigy als pdf.

Algemene Voorwaarden Sizigy

artikel 1 | Algemeen

 1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Sizigy en een Opdrachtgever waarop Sizigy deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.
 2. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op overeenkomsten met Sizigy, voor de uitvoering waarvan door Sizigy derden dienen te worden betrokken.
 3. Deze algemene voorwaarden zijn eveneens geschreven voor de medewerkers van Sizigy en zijn directie.
 4. De toepasselijkheid van eventuele inkoop­ of andere voorwaarden van Opdrachtgever wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 5. Indien één of meerdere bepalingen in deze algemene voorwaarden op enig moment geheel of gedeeltelijk nietig zijn of vernietigd mochten worden, dan blijft het overigens in deze algemene voorwaarden bepaalde volledig van toepassing. Sizigy en de Opdrachtgever zullen alsdan in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige of vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel als mogelijk het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepalingen in acht wordt genomen.
 6. Indien onduidelijkheid bestaat omtrent de uitleg van één of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden, dan dient de uitleg plaats te vinden ‘naar de geest’ van deze bepalingen.
 7. Indien zich tussen partijen een situatie voordoet die niet in deze algemene voorwaarden geregeld is, dan dient deze situatie te worden beoordeeld naar de geest van deze algemene voorwaarden.
 8. Indien Sizigy niet steeds strikte naleving van deze voorwaarden verlangt, betekent dit niet dat de bepalingen daarvan niet van toepassing zijn, of dat Sizigy in enigerlei mate het recht zou verliezen om in andere gevallen de stipte naleving van de bepalingen van deze voorwaarden te verlangen.
 9. Sizigy mag over het project communiceren op (sociale) media, de eigen website en projecten opnemen in een bedrijfspresentatie t.b.v. acquisitiedoeleinden.

artikel 2 | Offertes en aanbiedingen

 1. Alle offertes en aanbiedingen van Sizigy zijn vrijblijvend, tenzij in de offerte een termijn voor aanvaarding is gesteld. Indien geen aanvaardingstermijn is gesteld, kan aan de offerte of aanbieding op generlei wijze enig recht worden ontleend indien het product waarop de offerte of de aanbieding betrekking heeft in de tussentijd niet meer beschikbaar is.
 2. Sizigy kan niet aan zijn offertes of aanbiedingen worden gehouden indien de Opdrachtgever redelijkerwijs kan begrijpen dat de offertes of aanbiedingen, dan wel een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing of verschrijving bevat.
 3. De in een offerte of aanbieding vermelde prijzen zijn exclusief BTW en andere heffingen van overheidswege, eventuele in het kader van de overeenkomst te maken kosten, daaronder begrepen reis- en verblijf-, verzend- en administratiekosten, tenzij anders aangegeven.
 4. Indien de aanvaarding (al dan niet op ondergeschikte punten) afwijkt van het in de offerte of de aanbieding opgenomen aanbod dan is Sizigy daaraan niet gebonden. De overeenkomst komt dan niet overeenkomstig deze afwijkende aanvaarding tot stand, tenzij Sizigy anders aangeeft.
 5. Een samengestelde prijsopgave verplicht Sizigy niet tot het verrichten van een gedeelte van de opdracht tegen een overeenkomstig deel van de opgegeven prijs. Aanbiedingen of offertes gelden niet automatisch voor toekomstige orders.

artikel 3 | Contractsduur; uitvoeringstermijnen, risico-overgang, uitvoering en wijziging overeenkomst; prijsverhoging

 1. De overeenkomst tussen Sizigy en de Opdrachtgever wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij uit de aard van de overeenkomst anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeenkomen.
 2. Is voor de uitvoering van bepaalde werkzaamheden of voor de levering van bepaalde zaken een termijn overeengekomen of opgegeven, dan is dit nimmer een fatale termijn. Bij overschrijding van een termijn dient de Opdrachtgever Sizigy derhalve schriftelijk in gebreke te stellen. Sizigy dient daarbij een redelijke termijn te worden geboden om alsnog uitvoering te geven aan de overeenkomst.
 3. Sizigy zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Een en ander op grond van de op dat moment bekende stand der wetenschap.
 4. Sizigy heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. De toepasselijkheid van artikel 7:404, 7:407 lid 2 en 7:409 BW wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 5. Indien door Sizigy of door Sizigy ingeschakelde derden in het kader van de opdracht werkzaamheden worden verricht op de locatie van de Opdrachtgever of een door de Opdrachtgever aangewezen locatie, draagt de Opdrachtgever kosteloos zorg voor de door die medewerkers in redelijkheid gewenste faciliteiten.
 6. De Opdrachtgever is verplicht de zaken af te nemen op het moment dat deze hem ter beschikking worden gesteld. Indien de Opdrachtgever afname weigert of nalatig is met het verstrekken van informatie of instructies die noodzakelijk zijn voor de levering, dan is Sizigy gerechtigd de zaken op te slaan voor rekening en risico van de Opdrachtgever. Het risico van verlies, beschadiging of waardevermindering gaat op de Opdrachtgever over op het moment waarop zaken aan de Opdrachtgever ter beschikking staan.
 7. Sizigy is gerechtigd de overeenkomst in verschillende fasen uit te voeren en het aldus uitgevoerde gedeelte afzonderlijk te factureren.
 8. Indien de overeenkomst in fasen wordt uitgevoerd kan Sizigy de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren opschorten totdat de Opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
 9. De Opdrachtgever draagt er zorg voor dat alle gegevens, waarvan Sizigy aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de Opdrachtgever redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de overeenkomst, tijdig aan Sizigy worden verstrekt. Indien de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Sizigy zijn verstrekt, heeft Sizigy het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en / of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten volgens de alsdan gebruikelijke tarieven aan de Opdrachtgever in rekening te brengen. De uitvoeringstermijn vangt niet eerder aan dan nadat de Opdrachtgever de gegevens aan Sizigy ter beschikking heeft gesteld. Sizigy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, doordat Sizigy is uitgegaan van door de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 10. Indien tijdens de uitvoering van de overeenkomst blijkt dat het voor een behoorlijke uitvoering daarvan noodzakelijk is om deze te wijzigen of aan te vullen, dan zullen partijen tijdig en in onderling overleg tot aanpassing van de overeenkomst overgaan. Indien de aard, omvang of inhoud van de overeenkomst, al dan niet op verzoek of aanwijzing van de Opdrachtgever, van de bevoegde instanties et cetera, wordt gewijzigd en de overeenkomst daardoor in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht wordt gewijzigd, dan kan dit consequenties hebben voor hetgeen oorspronkelijk overeengekomen werd. Daardoor kan ook het oorspronkelijk overeengekomen bedrag worden verhoogd of verlaagd. Sizigy zal daarvan zoveel als mogelijk vooraf prijsopgaaf doen. Door een wijziging van de overeenkomst kan voorts de oorspronkelijk opgegeven termijn van uitvoering worden gewijzigd. De Opdrachtgever aanvaardt de mogelijkheid van wijziging van de overeenkomst, daaronder begrepen de wijziging in prijs en termijn van uitvoering.
 11. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd, daaronder begrepen een aanvulling, dan is Sizigy gerechtigd om daaraan eerst uitvoering te geven nadat daarvoor akkoord is gegeven door de binnen Sizigy bevoegde persoon en de Opdrachtgeverakkoord is gegaan met de voor de uitvoering opgegeven prijs en andere voorwaarden, daaronder begrepen het alsdan te bepalen tijdstip waarop daaraan uitvoering gegeven zal worden. Het niet of niet onmiddellijk uitvoeren van de gewijzigde overeenkomst levert geen wanprestatie van Sizigy op en is voor de Opdrachtgever geen grond om de overeenkomst op te zeggen of te annuleren.
 12. Zonder daarmee in gebreke te komen, kan Sizigy een verzoek tot wijziging van de overeenkomst weigeren, indien dit in kwalitatief en / of kwantitatief opzicht gevolg zou kunnen hebben bijvoorbeeld voor de in dat kader te verrichten werkzaamheden of te leveren zaken.
 13. Indien de Opdrachtgever in gebreke mocht komen in de deugdelijke nakoming van hetgeen waartoe hij jegens Sizigy gehouden is, dan is de Opdrachtgever aansprakelijk voor alle schade aan de zijde van Sizigy daardoor direct of indirect ontstaan.
 14. Indien Sizigy met de Opdrachtgever een vast honorarium of vaste prijs overeenkomt, dan is Sizigy niettemin te allen tijde gerechtigd tot verhoging van dit honorarium of deze prijs zonder dat de Opdrachtgever in dat geval gerechtigd is om de overeenkomst om die reden te ontbinden, indien de verhoging van de prijs voortvloeit uit een bevoegdheid of verplichting ingevolge de wet- of regelgeving of haar oorzaak vindt in een stijging van de prijs van grondstoffen, lonen et cetera of op andere gronden die bij het aangaan van de overeenkomst redelijkerwijs niet voorzienbaar waren.
 15. Indien de prijsstijging anders dan als gevolg van een wijziging van de overeenkomst meer bedraagt dan 10% en plaatsvindt binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst, dan is uitsluitend de Opdrachtgever die een beroep toekomt op titel 5 afdeling 3 van Boek 6 BW gerechtigd de overeenkomst door een schriftelijke verklaring te ontbinden, tenzij Sizigy
 16. alsdan alsnog bereid is om de overeenkomst op basis van het oorspronkelijk overeengekomene uit te voeren;
 17. indien de prijsverhoging voortvloeit uit een bevoegdheid of een op Sizigy rustende verplichting ingevolge de wet;
 18. indien bedongen is dat de aflevering langer dan drie maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zal plaatsvinden;
 19. of, bij levering van een zaak, indien is bedongen dat de aflevering langer dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden.

artikel 4 | Opschorting, ontbinding en tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 1. Sizigy is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden, indien de Opdrachtgever de verplichtingen uit de overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, na het sluiten van de overeenkomst Sizigy ter kennis gekomen omstandigheden goede grond geven te vrezen dat de Opdrachtgever de verplichtingen niet zal nakomen, indien de Opdrachtgever bij het sluiten van de overeenkomst verzocht is om zekerheid te stellen voor de voldoening van zijn verplichtingen uit de overeenkomst en deze zekerheid uitblijft of onvoldoende is of indien door de vertraging aan de zijde van de Opdrachtgever niet langer van Sizigy kan worden gevergd dat hij de overeenkomst tegen de oorspronkelijk overeengekomen condities zal nakomen.
 2. Voorts is Sizigy bevoegd de overeenkomst te ontbinden indien zich omstandigheden voordoen welke van dien aard zijn dat nakoming van de overeenkomst onmogelijk is of indien er zich anderszins omstandigheden voordoen die van dien aard zijn dat ongewijzigde instandhouding van de overeenkomst in redelijkheid niet van Sizigy kan worden gevergd.
 3. Indien de overeenkomst wordt ontbonden zijn de vorderingen van Sizigy op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar. Indien Sizigy de nakoming van de verplichtingen opschort, behoudt hij zijn aanspraken uit de wet en overeenkomst.
 4. Indien Sizigy tot opschorting of ontbinding overgaat, is hij op generlei wijze gehouden tot vergoeding van schade en kosten daardoor op enigerlei wijze ontstaan.
 5. Indien de ontbinding aan de Opdrachtgever toerekenbaar is, is Sizigy gerechtigd tot vergoeding van de schade, daaronder begrepen de kosten, daardoor direct en indirect ontstaan.
 6. Indien de Opdrachtgever zijn uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen niet nakomt en deze niet-nakoming ontbinding rechtvaardigt, dan is Sizigy gerechtigd de overeenkomst terstond en met directe ingang te ontbinden zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling, terwijl de Opdrachtgever, uit hoofde van wanprestatie, wél tot schadevergoeding of schadeloosstelling is verplicht.
 7. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Sizigy, zal Sizigy in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden. Dit tenzij de opzegging aan de Opdrachtgever toerekenbaar is. Indien de overdracht van de werkzaamheden voor Sizigy extra kosten met zich meebrengt, dan worden deze aan de Opdrachtgever in rekening gebracht. De Opdrachtgever is gehouden deze kosten binnen de daarvoor genoemde termijn te voldoen, tenzij Sizigy anders aangeeft.
 8. In geval van liquidatie, van (aanvrage van) surséance van betaling of faillissement, van beslaglegging – indien en voor zover het beslag niet binnen drie maanden is opgeheven – ten laste van de Opdrachtgever, van schuldsanering of een andere omstandigheid waardoor de Opdrachtgever niet langer vrijelijk over zijn vermogen kan beschikken, staat het Sizigy vrij om de overeenkomst terstond en met directe ingang op te zeggen danwel de order of overeenkomst te annuleren, zonder enige verplichting zijnerzijds tot betaling van enige schadevergoeding of schadeloosstelling. De vorderingen van Sizigy op de Opdrachtgever zijn in dat geval onmiddellijk opeisbaar.
 9. Indien de Opdrachtgever een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aan- afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht.

artikel 5 | Overmacht

 1. Sizigy is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de Opdrachtgever indien hij daartoe gehinderd wordt als gevolg van een omstandigheid die niet is te wijten aan schuld, en noch krachtens de wet, een rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor zijn rekening komt.
 2. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet-voorzien, waarop Sizigy geen invloed kan uitoefenen, doch waardoor Sizigy niet in staat is zijn verplichtingen na te komen. Werkstakingen in het bedrijf van Sizigy of van derden daaronder begrepen. Sizigy heeft ook het recht zich op overmacht te beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming van de overeenkomst verhindert, intreedt nadat Sizigy zijn verbintenis had moeten nakomen.
 3. Sizigy kan gedurende de periode dat de overmacht voortduurt de verplichtingen uit de overeenkomst opschorten. Indien deze periode langer duurt dan twee maanden, dan is ieder der partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden, zonder verplichting tot vergoeding van schade aan de andere partij.
 4. Voorzoveel Sizigy ten tijde van het intreden van overmacht zijn verplichtingen uit de overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen, en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is Sizigy gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Opdrachtgever is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke overeenkomst.

artikel 6 | Betaling en incassokosten

 1. Betaling dient steeds te geschieden binnen 21 dagen na factuurdatum, op een door Sizigy aan te geven wijze in de valuta waarin is gefactureerd, tenzij schriftelijk anders door Sizigy aangegeven. Sizigy is gerechtigd om periodiek te factureren.
 2. Indien de Opdrachtgever in gebreke blijft in de tijdige betaling van een factuur, dan is de Opdrachtgever van rechtswege in verzuim. De Opdrachtgever is alsdan een rente verschuldigd van 2,5% per maand, tenzij de wettelijke rente hoger is, in welk geval de wettelijke rente verschuldigd is. De rente over het opeisbare bedrag zal worden berekend vanaf het moment dat de Opdrachtgever in verzuim is tot het moment van voldoening van het volledig verschuldigde bedrag.
 3. Sizigy heeft het recht de door Opdrachtgever gedane betalingen te laten strekken in de eerste plaats in mindering van de kosten, vervolgens in mindering van de opengevallen rente en tenslotte in mindering van de hoofdsom en de lopende rente. Sizigy kan, zonder daardoor in verzuim te komen, een aanbod tot betaling weigeren, indien de Opdrachtgever een andere volgorde voor de toerekening van de betaling aanwijst. Sizigy kan volledige aflossing van de hoofdsom weigeren, indien daarbij niet eveneens de opengevallen en lopende rente en incassokosten worden voldaan.
 4. De Opdrachtgever is nimmer gerechtigd tot verrekening van het door hem aan Sizigy verschuldigde. Bezwaren tegen de hoogte van een factuur schorten de betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever die geen beroep toekomt op afdeling 6.5.3 (de artikelen 231 tot en met 247 boek 6 BW) is evenmin gerechtigd om de betaling van een factuur om een andere reden op te schorten.
 5. Indien de Opdrachtgever in gebreke of in verzuim is in de (tijdige) nakoming van zijn verplichtingen, dan komen alle redelijke kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de Opdrachtgever. De buitengerechtelijke kosten worden berekend op basis van hetgeen in de Nederlandse incassopraktijk gebruikelijk is, momenteel de berekeningsmethode volgens Rapport Voorwerk II. Indien Sizigy echter hogere kosten ter incasso heeft gemaakt die redelijkerwijs noodzakelijk waren, komen de werkelijk gemaakte kosten voor vergoeding in aanmerking. De eventuele gemaakte gerechtelijke en executiekosten zullen eveneens op de Opdrachtgever worden verhaald. De Opdrachtgever is over de verschuldigde incassokosten eveneens rente verschuldigd.

artikel 7 | Eigendomsvoorbehoud

 1. Het door in het kader van de overeenkomst Sizigy geleverde blijft eigendom van Sizigy totdat de Opdrachtgever alle verplichtingen uit de met Sizigy gesloten overeenkomst(en) deugdelijk is nagekomen.
 2. Het door Sizigy geleverde, dat ingevolge lid 1. onder het eigendomsvoorbehoud valt, mag niet worden doorverkocht en mag nimmer als betaalmiddel worden gebruikt. De Opdrachtgever is niet bevoegd om het onder het eigendomsvoorbehoud vallende te verpanden of op enige andere wijze te bezwaren.
 3. De Opdrachtgever dient steeds al hetgeen te doen dat redelijkerwijs van hem verwacht mag worden om de eigendomsrechten van Sizigy veilig te stellen. Indien derden beslag leggen op het onder eigendomsvoorbehoud geleverde danwel rechten daarop willen vestigen of doen gelden, dan is de Opdrachtgever verplicht om Sizigy daarvan onmiddellijk op de hoogte te stellen. Voorts verplicht de Opdrachtgever zich om het onder eigendomsvoorbehoud geleverde te verzekeren en verzekerd te houden tegen brand, ontploffings- en waterschade alsmede tegen diefstal en de polis van deze verzekering op eerste verzoek aan Sizigy ter inzage te geven. Bij een eventuele uitkering van de verzekering is Sizigy gerechtigd tot deze penningen. Voorzoveel als nodig verbindt de Opdrachtgever zich er jegens Sizigy bij voorbaat toe om zijn medewerking te verlenen aan al hetgeen dat in dat kader nodig of wenselijk mocht (blijken) te zijn.
 4. Voor het geval Sizigy zijn in dit artikel aangeduide eigendomsrechten wil uitoefenen, geeft de Opdrachtgever bij voorbaat onvoorwaardelijke en niet herroepelijke toestemming aan Sizigy en door Sizigy aan te wijzen derden om al die plaatsen te betreden waar de eigendommen van Sizigy zich bevinden en deze terug te nemen.

artikel 8 | Garanties, onderzoek en reclames, verjaringstermijn

 1. De door Sizigy te leveren zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik in Nederland zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie is van toepassing op zaken die bestemd zijn voor het gebruik binnen Nederland. Bij gebruik buiten Nederland dient de Opdrachtgever zelf te verifiëren of het gebruik daarvan geschikt is voor het gebruik aldaar en voldoen aan de voorwaarden die daaraan gesteld worden. Sizigy kan in dat geval andere garantie- en andere voorwaarden stellen ter zake van de te leveren zaken of uit te voeren werkzaamheden.
 2. De in lid 1 van dit artikel genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, tenzij uit de aard van het geleverde anders voortvloeit of partijen anders zijn overeengekomen. Indien de door Sizigy verstrekte garantie een zaak betreft die door een derde werd geproduceerd, dan is de garantie beperkt tot die, die door de producent van de zaak ervoor wordt verstrekt, tenzij anders wordt vermeld.
 3. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van of voortvloeit uit onoordeelkundig of oneigenlijk gebruik daarvan of gebruik na de houdbaarheidsdatum, onjuiste opslag of onderhoud daaraan door de Opdrachtgever en / of door derden wanneer, zonder schriftelijke toestemming van Sizigy, de Opdrachtgever of derden aan de zaak wijzigingen hebben aangebracht danwel hebben getracht aan te brengen, daaraan andere zaken werden bevestigd die daaraan niet bevestigd dienen te worden of indien deze werden ver- of bewerkt op een andere dan de voorgeschreven wijze. De Opdrachtgever komt evenmin aanspraak op garantie toe indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Sizigy geen invloed op kan uitoefenen, daaronder begrepen weersomstandigheden (zoals bijvoorbeeld doch niet uitsluitend, extreme regenval of temperaturen) et cetera.
 4. De Opdrachtgever is gehouden het geleverde te (doen) onderzoeken, onmiddellijk op het moment dat de zaken hem ter beschikking worden gesteld respectievelijk de desbetreffende werkzaamheden zijn uitgevoerd. Daarbij behoort de Opdrachtgever te onderzoeken of kwaliteit en/of kwantiteit van het geleverde overeenstemt met hetgeen is overeengekomen en voldoet aan de eisen die partijen dienaangaande zijn overeengekomen. Eventuele zichtbare gebreken dienen binnen zeven dagen na levering schriftelijk aan Sizigy te worden gemeld. Eventuele niet zichtbare gebreken dienen terstond, doch in ieder geval uiterlijk binnen veertien dagen, na ontdekking daarvan, schriftelijk aan Sizigy te worden gemeld. De melding dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van het gebrek te bevatten, zodat Sizigy in staat is adequaat te reageren. De Opdrachtgever dient Sizigy in de gelegenheid te stellen een klacht te (doen) onderzoeken.
 5. Indien de Opdrachtgever tijdig reclameert, schort dit zijn betalingsverplichting niet op. De Opdrachtgever blijft in dat geval ook gehouden tot afname en betaling van de overigens bestelde zaken en hetgeen waartoe hij Sizigy opdracht gegeven heeft.
 6. Indien van een gebrek later melding wordt gemaakt, dan komt de Opdrachtgever geen recht meer toe op herstel, vervanging of schadeloosstelling.
 7. Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is en dienaangaande tijdig is gereclameerd, dan zal Sizigy de gebrekkige zaak binnen redelijke termijn na retourontvangst daarvan danwel, indien retournering redelijkerwijze niet mogelijk is, schriftelijke kennisgeving ter zake van het gebrek door de Opdrachtgever, ter keuze van Sizigy, vervangen of zorgdragen voor herstel daarvan danwel vervangende vergoeding daarvoor aan de Opdrachtgever voldoen. In geval van vervanging is de Opdrachtgever gehouden om de vervangen zaak aan Sizigy te retourneren en de eigendom daarover aan Sizigy te verschaffen, tenzij Sizigy anders aangeeft.
 8. Indien komt vast te staan dat een klacht ongegrond is, dan komen de kosten daardoor ontstaan, daaronder begrepen de onderzoekskosten, aan de zijde van Sizigy daardoor gevallen, integraal voor rekening van de Opdrachtgever.
 9. Na verloop van de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel of vervanging, inclusief administratie-, verzend- en voorrijdkosten, aan de Opdrachtgever in rekening gebracht worden.
 10. In afwijking van de wettelijke verjaringstermijnen, bedraagt de verjaringstermijn van alle vorderingen en verweren jegens Sizigy en de door Sizigy bij de uitvoering van een overeenkomst betrokken derden, één jaar.

artikel 9 | Aansprakelijkheid

 1. Indien Sizigy aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. Sizigy is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Sizigy is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en / of onvolledige gegevens.
 3. Indien Sizigy aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Sizigy beperkt tot maximaal tweemaal de factuurwaarde van de order, althans tot dat gedeelte van de order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 4. De aansprakelijkheid van Sizigy is in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering van zijn verzekeraar in voorkomend geval.
 5. Sizigy is uitsluitend aansprakelijk voor directe schade.
 6. Onder directe schade wordt uitsluitend verstaan de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden, de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Sizigy aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zoveel deze aan Sizigy toegerekend kunnen worden en redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de Opdrachtgever aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in deze algemene voorwaarden. Sizigy is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 7. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Sizigy of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 8. Sizigy is niet aansprakelijk voor wijzigingen in systemen door externe partijen, waardoor het opgeleverde anders werkt dan bij oplevering.

artikel 10 | Vrijwaring

 1. De Opdrachtgever vrijwaart Sizigy voor eventuele aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Sizigy toerekenbaar is. Indien Sizigy uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Sizigy zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van hem in dat geval verwacht mag worden. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Sizigy, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan. Alle kosten en schade aan de zijde van Sizigy en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

artikel 11 | Intellectuele eigendom

 1. Sizigy behoudt zich de rechten en bevoegdheden voor die hem toekomen op grond van de Auteurswet en andere intellectuele wet- en regelgeving. Sizigy heeft het recht de door de uitvoering van een overeenkomst aan zijn zijde toegenomen kennis ook voor andere doeleinden te gebruiken, voorzover hierbij geen strikt vertrouwelijke informatie van de Opdrachtgever ter kennis van derden wordt gebracht.

artikel 12 | Toepasselijk recht en geschillen

 1. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Sizigy partij is, is uitsluitend het Nederlands recht van toepassing, ook indien aan een verbintenis geheel of gedeeltelijk in het buitenland uitvoering wordt gegeven of indien de bij de rechtsbetrekking betrokken partij aldaar woonplaats heeft. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitgesloten.
 2. De rechter in de vestigingsplaats van Sizigy is bij uitsluiting bevoegd van geschillen kennis te nemen, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft. Niettemin heeft Sizigy het recht het geschil voor te leggen aan de volgens de wet bevoegde rechter.
 3. Partijen zullen eerst een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen een geschil in onderling overleg te beslechten.

artikel 13 | Vindplaats en wijziging voorwaarden

 1. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel.
 2. Deze voorwaarden zijn tevens te lezen en te downloaden op https://www.sizigy.nl/algemene-voorwaarden.
 3. Van toepassing is steeds de laatst gedeponeerde versie c.q. de versie zoals die gold ten tijde van het totstandkomen van de rechtsbetrekking met Sizigy.
 4. De Nederlandse tekst van de algemene voorwaarden is steeds bepalend voor de uitleg daarvan.

Disclaimer

 • In this disclaimer the following is understood:
  • the web page: every web page in which the editor places a hyperlink referring to this disclaimer with the intention to make it applicable to that specific web page;
  • the editor: the authorized editor of the web page;
  • to use: amongst others to load, to log on, to inquire, to consult, to read, to examine, to listen, to edit, to fill in, to send, to copy, to store, to forward, to spread, to use offered services, to commit acts of law (i.e. to buy, rent);
  • you: the (represented) private person or legal entity that uses the web page;
  • the content: among others texts, static or dynamic images, hyperlinks, sound- and/or video clips or fragments and/or other objects;
  • damage: direct or indirect damage of any nature, i.e. loss of data, business, acquired income, profit or any other economical disadvantage.
 • All articles of this Disclaimer apply to the web page. By using the web page you agree unconditionally with this disclaimer.
 • The editor endeavours to actualise and/or to add information to the web page regularly. In spite of this care and attention it is possible that the content is incomplete and/or incorrect.
 • The editor provides the contents of the web page AS IS, without any guarantee concerning it’s soundness, aptitude for a certain purpose or otherwise. The content is experimental and intended for private use only.
 • The editor is not liable for any damage which has occured or may occur in connection with and/or results from the use of the web page or to the impossibility to use the web page.
 • The editor may alter or remove the web page from the internet at all times and without a prior notice. The editor is not liable for any consequence(s) due to the alteration or removal of the web page.
 • Content provided by a third party has not been independently reviewed, tested, certified, or authenticated in whole or in part by the editor and as such the editor makes no warranty with respect to its contents.
 • Unauthorized or improper use of the web page or its content can result in an infringement of intellectual (property) rights or an unlawful act related to privacy, publication, communication and other matters. You are responsible for all data and requests which you send from the web page.
 • The editor reserves the right to deny your access to the web page or certain services available on the web page. As a consequence the editor may monitor your access to the web page.
 • You will protect the editor, its employees, representatives, license holders, trade partners and the author of this disclaimer against any judicial and non-judicial measures, condemnations, etc, including the costs for legal assistance, accountants etc. which are a direct or indirect consequence of your use of the web page and/or your violation of any law, regulation or rights of third parties.

 

Privacy Policy

 1. Privacy Policy of Sizigy VOF

  Vertigo 6 BV collects some Personal Data from its Users.

  Owner and Data Controller

  Sizigy VOF
  Weverstraat 59

  6862 DK OOSTERBEEK
  The Netherlands 

  KvK/CoC Arnhem no.: 67961592 

  Chief Privacy Officer: Aljo Hartgers

  Owner contact email: hallo@sizigy.nl

  Types of Data collected

  Among the types of Personal Data that Sizigy VOF collects, by itself or through third parties, there are: Cookies; Usage Data; email address; first name; last name; date of birth; phone number; address; company name; country; website; field of activity; language; city; profession; ZIP/Postal code; various types of Data; house number; Twitter handle.

  Complete details on each type of Personal Data collected are provided in the dedicated sections of this privacy policy or by specific explanation texts displayed prior to the Data collection.
  Personal Data may be freely provided by the User, or, in case of Usage Data, collected automatically when using Sizigy VOF.
  Unless specified otherwise, all Data requested by Sizigy VOF is mandatory and failure to provide this Data may make it impossible for Sizigy VOF to provide its services. In cases where Sizigy VOF specifically states that some Data is not mandatory, Users are free not to communicate this Data without consequences to the availability or the functioning of the Service.
  Users who are uncertain about which Personal Data is mandatory are welcome to contact the Owner.
  Any use of Cookies – or of other tracking tools – by Sizigy VOF or by the owners of third-party services used by Sizigy VOF serves the purpose of providing the Service required by the User, in addition to any other purposes described in the present document and in the Cookie Policy, if available.

  Users are responsible for any third-party Personal Data obtained, published or shared through Sizigy VOF and confirm that they have the third party’s consent to provide the Data to the Owner.

  Mode and place of processing the Data

  Methods of processing

  The Owner takes appropriate security measures to prevent unauthorized access, disclosure, modification, or unauthorized destruction of the Data.
  The Data processing is carried out using computers and/or IT enabled tools, following organizational procedures and modes strictly related to the purposes indicated. In addition to the Owner, in some cases, the Data may be accessible to certain types of persons in charge, involved with the operation of Sizigy VOF (administration, sales, marketing, legal, system administration) or external parties (such as third-party technical service providers, mail carriers, hosting providers, IT companies, communications agencies) appointed, if necessary, as Data Processors by the Owner. The updated list of these parties may be requested from the Owner at any time.

  Legal basis of processing

  The Owner may process Personal Data relating to Users if one of the following applies:

  • Users have given their consent for one or more specific purposes. Note: Under some legislations the Owner may be allowed to process Personal Data until the User objects to such processing (“opt-out”), without having to rely on consent or any other of the following legal bases. This, however, does not apply, whenever the processing of Personal Data is subject to European data protection law;
  • provision of Data is necessary for the performance of an agreement with the User and/or for any pre-contractual obligations thereof;
  • processing is necessary for compliance with a legal obligation to which the Owner is subject;
  • processing is related to a task that is carried out in the public interest or in the exercise of official authority vested in the Owner;
  • processing is necessary for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner or by a third party.

  In any case, the Owner will gladly help to clarify the specific legal basis that applies to the processing, and in particular whether the provision of Personal Data is a statutory or contractual requirement, or a requirement necessary to enter into a contract.

  Place

  The Data is processed at the Owner’s operating offices and in any other places where the parties involved in the processing are located.

  Depending on the User’s location, data transfers may involve transferring the User’s Data to a country other than their own. To find out more about the place of processing of such transferred Data, Users can check the section containing details about the processing of Personal Data.

  Users are also entitled to learn about the legal basis of Data transfers to a country outside the European Union or to any international organization governed by public international law or set up by two or more countries, such as the UN, and about the security measures taken by the Owner to safeguard their Data.

  If any such transfer takes place, Users can find out more by checking the relevant sections of this document or inquire with the Owner using the information provided in the contact section.

  Retention time

  Personal Data shall be processed and stored for as long as required by the purpose they have been collected for.

  Therefore:

  • Personal Data collected for purposes related to the performance of a contract between the Owner and the User shall be retained until such contract has been fully performed.
  • Personal Data collected for the purposes of the Owner’s legitimate interests shall be retained as long as needed to fulfill such purposes. Users may find specific information regarding the legitimate interests pursued by the Owner within the relevant sections of this document or by contacting the Owner.

  The Owner may be allowed to retain Personal Data for a longer period whenever the User has given consent to such processing, as long as such consent is not withdrawn. Furthermore, the Owner may be obliged to retain Personal Data for a longer period whenever required to do so for the performance of a legal obligation or upon order of an authority.

  Once the retention period expires, Personal Data shall be deleted. Therefore, the right to access, the right to erasure, the right to rectification and the right to data portability cannot be enforced after expiration of the retention period.

  The purposes of processing

  The Data concerning the User is collected to allow the Owner to provide its Services, as well as for the following purposes: Analytics, User database management, Displaying content from external platforms, Interaction with data collection platforms and other third parties, Interaction with external social networks and platforms, SPAM protection, Registration and authentication and Contacting the User.

  Users can find further detailed information about such purposes of processing and about the specific Personal Data used for each purpose in the respective sections of this document.

  Detailed information on the processing of Personal Data

  Personal Data is collected for the following purposes and using the following services:

  • Analytics
   The services contained in this section enable the Owner to monitor and analyze web traffic and can be used to keep track of User behavior.
   Google Analytics (Google Inc.)
   Google Analytics is a web analysis service provided by Google Inc. (“Google”). Google utilizes the Data collected to track and examine the use of Sizigy VOF, to prepare reports on its activities and share them with other Google services.
  • Google may use the Data collected to contextualize and personalize the ads of its own advertising network.
   Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
   Place of processing: United States – Privacy Policy – Opt Out. Privacy Shield participant.


  • Contacting the User
   Contact form (Sizigy VOF)
   By filling in the contact form with their Data, the User authorizes Sizigy VOF to use these details to reply to requests for information, quotes or any other kind of request as indicated by the form’s header.
   Personal Data collected: address; company name; email address; first name; last name; phone number.
   Phone contact (Sizigy VOF)
   Users that provided their phone number might be contacted for commercial or promotional purposes related to Sizigy VOF, as well as for fulfilling support requests.
   Personal Data collected: phone number.


  • Displaying content from external platforms
   This type of service allows you to view content hosted on external platforms directly from the pages of Sizigy VOF and interact with them.
   This type of service might still collect web traffic data for the pages where the service is installed, even when Users do not use it.
   Vimeo video (Vimeo, LLC)
   Vimeo is a video content visualization service provided by Vimeo, LLC that allows Sizigy VOF to incorporate content of this kind on its pages.
   Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
   Place of processing: United States – Privacy Policy.
   Google Maps widget (Google Inc.)
   Google Maps is a maps visualization service provided by Google Inc. that allows Sizigy VOF to incorporate content of this kind on its pages.
   Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
   Place of processing: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.


  • Interaction with data collection platforms and other third parties
   This type of service allows Users to interact with data collection platforms or other services directly from the pages of Sizigy VOF for the purpose of saving and reusing data.
   If one of these services is installed, it may collect browsing and Usage Data in the pages where it is installed, even if the Users do not actively use the service.
   Typeform widget (TYPEFORM S.L)
   The Typeform widget is a service for interacting with the Typeform data collection platform provided by TYPEFORM S.L.
   Personal Data collected: address; city; company name; Cookies; country; date of birth; email address; field of activity; first name; language; last name; phone number; various types of Data as specified in the privacy policy of the service; website.
   Place of processing: Spain – Privacy Policy.


  • Interaction with external social networks and platforms
   This type of service allows interaction with social networks or other external platforms directly from the pages of Sizigy VOF.
   The interaction and information obtained through Sizigy VOF are always subject to the User’s privacy settings for each social network.
   This type of service might still collect traffic data for the pages where the service is installed, even when Users do not use it.
   Facebook Like button and social widgets (Facebook, Inc.)
   The Facebook Like button and social widgets are services allowing interaction with the Facebook social network provided by Facebook, Inc.
   Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
   Place of processing: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
   Twitter Tweet button and social widgets (Twitter, Inc.)
   The Twitter Tweet button and social widgets are services allowing interaction with the Twitter social network provided by Twitter, Inc.
   Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
   Place of processing: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.
   Pinterest “Pin it” button and social widgets (Pinterest)
   The Pinterest “Pin it” button and social widgets are services allowing interaction with the Pinterest platform provided by Pinterest Inc.
   Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
   Place of processing: United States – Privacy Policy.
   LinkedIn button and social widgets (LinkedIn Corporation)
   The LinkedIn button and social widgets are services allowing interaction with the LinkedIn social network provided by LinkedIn Corporation.
   Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
   Place of processing: United States – Privacy Policy.


  • Registration and authentication
   By registering or authenticating, Users allow Sizigy VOF to identify them and give them access to dedicated services.
   Depending on what is described below, third parties may provide registration and authentication services. In this case, Sizigy VOF will be able to access some Data, stored by these third-party services, for registration or identification purposes.
   Direct registration (Sizigy VOF)
   The User registers by filling out the registration form and providing the Personal Data directly to Sizigy VOF.
   Personal Data collected: address; city; company name; country; date of birth; email address; first name; house number; last name; phone number; profession; Twitter handle; various types of Data; website; ZIP/Postal code.


  • SPAM protection
   This type of service analyzes the traffic of Sizigy VOF, potentially containing Users’ Personal Data, with the purpose of filtering it from parts of traffic, messages and content that are recognized as SPAM.
   Akismet (Automattic Inc.)
   Akismet is a SPAM protection service provided by Automattic Inc.
   Personal Data collected: various types of Data as specified in the privacy policy of the service.
   Place of processing: United States – Privacy Policy.
   Google reCAPTCHA (Google Inc.)
   Google reCAPTCHA is a SPAM protection service provided by Google Inc.
  • The use of reCAPTCHA is subject to the Google privacy policy and terms of use.
   Personal Data collected: Cookies; Usage Data.
   Place of processing: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.


  • User database management
   This type of service allows the Owner to build user profiles by starting from an email address, a personal name, or other information that the User provides to Sizigy VOF, as well as to track User activities through analytics features. This Personal Data may also be matched with publicly available information about the User (such as social networks’ profiles) and used to build private profiles that the Owner can display and use for improving Sizigy VOF.
   Some of these services may also enable the sending of timed messages to the User, such as emails based on specific actions performed on Sizigy VOF.
   ZOHO CRM (Zoho Corporation Pvt. Ltd.)
   ZOHO CRM is a User database management service provided by Zoho Corporation Pvt. Ltd.
   Personal Data collected: email address; various types of Data as specified in the privacy policy of the service.
   Place of processing: United States – Privacy Policy. Privacy Shield participant.


  Further information about Personal Data

  • Personal Data collected through sources other than the User
   The Owner of Sizigy VOF may have legitimately collected Personal Data relating to Users without their knowledge by reusing or sourcing them from third parties on the grounds mentioned in the section specifying the legal basis of processing.
  • Where the Owner has collected Personal Data in such a manner, Users may find specific information regarding the source within the relevant sections of this document or by contacting the Owner.

    

    

  • The Service is not directed to children under the age of 13
   Users declare themselves to be adult according to their applicable legislation. Minors may use Sizigy VOF only with the assistance of a parent or guardian. Under no circumstance persons under the age of 13 may use Sizigy VOF.

    

    

  The rights of Users

  Users may exercise certain rights regarding their Data processed by the Owner.

  In particular, Users have the right to do the following:

  • Withdraw their consent at any time. Users have the right to withdraw consent where they have previously given their consent to the processing of their Personal Data.
  • Object to processing of their Data. Users have the right to object to the processing of their Data if the processing is carried out on a legal basis other than consent. Further details are provided in the dedicated section below.
  • Access their Data. Users have the right to learn if Data is being processed by the Owner, obtain disclosure regarding certain aspects of the processing and obtain a copy of the Data undergoing processing.
  • Verify and seek rectification. Users have the right to verify the accuracy of their Data and ask for it to be updated or corrected.
  • Restrict the processing of their Data. Users have the right, under certain circumstances, to restrict the processing of their Data. In this case, the Owner will not process their Data for any purpose other than storing it.
  • Have their Personal Data deleted or otherwise removed. Users have the right, under certain circumstances, to obtain the erasure of their Data from the Owner.
  • Receive their Data and have it transferred to another controller. Users have the right to receive their Data in a structured, commonly used and machine readable format and, if technically feasible, to have it transmitted to another controller without any hindrance. This provision is applicable provided that the Data is processed by automated means and that the processing is based on the User’s consent, on a contract which the User is part of or on pre-contractual obligations thereof.
  • Lodge a complaint. Users have the right to bring a claim before their competent data protection authority.

  Details about the right to object to processing

  Where Personal Data is processed for a public interest, in the exercise of an official authority vested in the Owner or for the purposes of the legitimate interests pursued by the Owner, Users may object to such processing by providing a ground related to their particular situation to justify the objection.

  Users must know that, however, should their Personal Data be processed for direct marketing purposes, they can object to that processing at any time without providing any justification. To learn, whether the Owner is processing Personal Data for direct marketing purposes, Users may refer to the relevant sections of this document.

  How to exercise these rights

  Any requests to exercise User rights can be directed to the Owner through the contact details provided in this document. These requests can be exercised free of charge and will be addressed by the Owner as early as possible and always within one month.

  Cookie Policy

  Sizigy VOF uses Cookies. To learn more and for a detailed cookie notice, the User may consult the Cookie Policy.

  Additional information about Data collection and processing

  Legal action

  The User’s Personal Data may be used for legal purposes by the Owner in Court or in the stages leading to possible legal action arising from improper use of Sizigy VOF or the related Services.
  The User declares to be aware that the Owner may be required to reveal personal data upon request of public authorities.

  Additional information about User’s Personal Data

  In addition to the information contained in this privacy policy, Sizigy VOF may provide the User with additional and contextual information concerning particular Services or the collection and processing of Personal Data upon request.

  System logs and maintenance

  For operation and maintenance purposes, Sizigy VOF and any third-party services may collect files that record interaction with Sizigy VOF (System logs) use other Personal Data (such as the IP Address) for this purpose.

  Information not contained in this policy

  More details concerning the collection or processing of Personal Data may be requested from the Owner at any time. Please see the contact information at the beginning of this document.

  How “Do Not Track” requests are handled

  Sizigy VOF does not support “Do Not Track” requests.
  To determine whether any of the third-party services it uses honor the “Do Not Track” requests, please read their privacy policies.

  Changes to this privacy policy

  The Owner reserves the right to make changes to this privacy policy at any time by giving notice to its Users on this page and possibly within Sizigy VOF and/or – as far as technically and legally feasible – sending a notice to Users via any contact information available to the Owner. It is strongly recommended to check this page often, referring to the date of the last modification listed at the bottom. 

  Should the changes affect processing activities performed on the basis of the User’s consent, the Owner shall collect new consent from the User, where required.

   Definitions and legal references

  Personal Data (or Data)

  Any information that directly, indirectly, or in connection with other information — including a personal identification number — allows for the identification or identifiability of a natural person.

  Usage Data

  Information collected automatically through Sizigy VOF (or third-party services employed in Sizigy VOF), which can include: the IP addresses or domain names of the computers utilized by the Users who use Sizigy VOF, the URI addresses (Uniform Resource Identifier), the time of the request, the method utilized to submit the request to the server, the size of the file received in response, the numerical code indicating the status of the server’s answer (successful outcome, error, etc.), the country of origin, the features of the browser and the operating system utilized by the User, the various time details per visit (e.g., the time spent on each page within the Application) and the details about the path followed within the Application with special reference to the sequence of pages visited, and other parameters about the device operating system and/or the User’s IT environment.

  User

  The individual using Sizigy VOF who, unless otherwise specified, coincides with the Data Subject.

  Data Subject

  The natural person to whom the Personal Data refers.

  Data Processor (or Data Supervisor)

  The natural or legal person, public authority, agency or other body which processes Personal Data on behalf of the Controller, as described in this privacy policy.

  Data Controller (or Owner)

  The natural or legal person, public authority, agency or other body which, alone or jointly with others, determines the purposes and means of the processing of Personal Data, including the security measures concerning the operation and use of Sizigy VOF. The Data Controller, unless otherwise specified, is the Owner of Sizigy VOF.

  Sizigy VOF (or this Application)

  The means by which the Personal Data of the User is collected and processed.

  Service

  The service provided by Sizigy VOF as described in the relative terms (if available) and on this site/application.

  European Union (or EU)

  Unless otherwise specified, all references made within this document to the European Union include all current member states to the European Union and the European Economic Area.

  Cookies

  Small sets of data stored in the User’s device.

  Legal information

  This privacy statement has been prepared based on provisions of multiple legislations, including Art. 13/14 of Regulation (EU) 2016/679 (General Data Protection Regulation).

  This privacy policy relates solely to Sizigy VOF, if not stated otherwise within this document.

Sizigy

Spoorlaan 39
3721 PA Bilthoven

06-52 85 56 24

 

Gegevens

KVK 67961592
BTW NL857244061B01